ALERTA PLANETA

ALERTA PLANETA

Som la Xarxa d’Educadores i Educadors per a un Ciutadania Global de Catalunya, constiuida oficialment des de juny de 2021, amb la il·lusió de seguir-nos trobant amb les diferents xarxes que treballen per i per a l’Educació que promou una Ciutadania Clobal i una Pedagogia Transformadora.

Quan realitzem els nostres propis projectes seguim un procediment semblant al de la Metodologia del Treball per Projectes que es du a terme a les aules:

1) En primer lloc, triem el tema.
El tema que ens va motivar en aquesta ocasió va ser el de les Cures. Perquè entenem que a través de la Pedagogia de les Cures podem treballar la dimensió personal de formació de l’alumnat, la dimensió social de consciència i transformació del seu entorn més proper. I finalment la cura del medi natural.

2) A continuació ens vam formar recopilant materials, publicacions i experiències ja existents. Vam prendre consciència de:
– Que les cures són les que contribueixen al Bé Comú i a la Sostenibilitat de la Vida.

– La importància del reconeixement de la dignitat de l’ésser humà, que possibilita la vida en les seves tres dimensions: física, psíquica i social (Leonardo Doff).

– La relació entre el concepte de l’Educació Ecosocial i la cura del medi ambient (Rafael Díaz Salazar “Educación Ecosocial”) que ens posa com exemple els sabers de pobles i cultures que tenen com a objectiu el Buen Vivir. És a dir el respecte per la vida humana en harmonia amb la natura.

-Vam conèixer la interessant metodologia dels Cercles Vinculants, present a la natura i a moltes pràctiques ancestrals, que ve de la idea del Deute de les cures i es materialitza amb les Pràctiques Restauratives.

Aquesta metodologia consisteix en tres passos:

 • Reconèixer el mal.
 • Prendre consciència del mal i denunciar-lo.
 • Reparar el mal, actuant.

Aquesta formació ens va fer conscients de què la Pedagogia de les Cures ha d’aplicar-se als centres a tots els nivells organitzatius i pedagògics.

Però la Pedagogia de les Cures porta a qüestionar la producció i la transmissió de sabers. És a dir que qüestiona la pròpia Pedagogia.

3) Després de la formació, el grup, de forma col·laborativa, va començar a elaborar el producte. Seria una Unitat Didàctica amb un Escape Room sobre les cures per a alumnat d’entre 14 i 16 anys.

Els objectius generals de la Unitat Didàctica fan quedar fixats en els següents:

 • Reconèixer la necessitat de tenir cura de nosaltres i dels demés. Una persona que té cura, és una persona conscient de si mateixa i dels altres.
 • Reconèixer les emocions pròpies i les dels demés (Consciència emocional).
 • Aprendre a gestionar les emocions pròpies (Regulació emocional).
 • Conèixer l’Ètica de les Cures. La base de la qual és la Consciència de formar part d’una xarxa de relacions d’Interdependència.
 • Establir vincles saludables.
 • Idear accions de cures per transformar l’Escola i l’entorn més proper (Pràctiques Restauratives).

La Unitat Didàctica treballa, en diferents seccions i activitats, les 3 dimensions: Personal, social i ecològica.

Com activitat de síntesi proposem un Escape Room. Així que vam encarregar a una empresa un Escape Room, facilitant-los els conceptes que voliem treballar i els objectius que
perseguiem. Recalcant que aquesta eina d’aprenentatge a través del joc, havia de tenir unes característiques bàsiques:

 • Activitats col·laboratives.
 • Activitats manipulatives amb materials descarregables.
 • Posibilitar tant el treball virtual com el presencial.

Finalement es proposa el Producte final, imprescindible ja que suposa un compromís d’acció de l’alumnat, que en aquest cas anirà dirigida a la dimensió ecològica.

Com no podria ser d’una altra forma, també inclourà indicadors d’avaluació sobre habilitats socials i que possibilitin també l’autoavaluació.

I finalment un apartat de materials complementaris.

4) La feina del grup acaba amb la Unitat Didàctica acabada i publicada per a què tingui lliure ús, i amb la seva difusió i presentació en diferents espais.